Privacy policy

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA1. DANE IDENTYFIKACYJNE:

Zgodnie z obowiązkiem przekazywania informacji określonym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, poniżej zamieszczono następujące informacje: właścicielem witryny www.merit-automotive.com jest hiszpańska firma Merit Automotive Electronics Systems, SLU (zwana dalej "Merit Automotive") z siedzibą pod adresem Avenida de Torrelles 11-13, 08620, Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, ​​Hiszpania, numer identyfikacji podatkowej B-31040280 i zarejestrowana w Rejestrze handlowym w Barcelonie pod numerem 45778, Strona 132 i arkusz B-498714. Adres e-mail: [email protected].

2. UŻYTKOWNICY:

Dostęp i / lub korzystanie ze strony internetowej Merit Automotive przypisuje status UŻYTKOWNIKA, który akceptuje, na podstawie wspomnianego dostępu i / lub korzystania, Ogólne Warunki Użytkowania niniejszym opisane. Ogólne Warunki Użytkowania będą obowiązywać niezależnie od ogólnych warunków umownych, które w stosownych przypadkach mają zastosowanie.

3. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

www.merit-automotive.com zapewnia dostęp do szerokiej gamy informacji, usług, programów lub danych (zwanych dalej "Treściami") należących do Merit Automotive lub jej licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK bierze na siebie odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej. Ta odpowiedzialność obejmuje wszelkie rejestracje, które mogą być wymagane w celu uzyskania dostępu do niektórych Treści. W takich rejestracjach UŻYTKOWNIK będzie odpowiedzialny za dostarczanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. W wyniku rejestracji UŻYTKOWNIK otrzyma hasło, za które będzie odpowiedzialny, zobowiązując się do rzetelnego i poufnego korzystania z niego. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania z Treści (takich jak usługi czatu, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne), które Merit Automotive oferuje za pośrednictwem swojej strony internetowej i zobowiązuje się do ich nieużywania do poniżej wymienionych celów, między innymi (i) angażowania się w działania, które mogą być niezgodne z prawem, nielegalne lub sprzeczne z dobrą wiarą i porządkiem publicznym; (ii) rozpowszechnianie treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym lub pornograficznym lub w związku z przepraszaniem terrorystów lub prawami człowieka; (iii) spowodowanie uszkodzeń systemów fizycznych i logicznych Merit Automotive, ich dostawców lub stron trzecich, wprowadzanie lub rozpowszechnianie wirusów komputerowych w sieci lub wszelkich innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą być zdolne do wytworzenia wspomnianych szkód; (iv) próby uzyskania dostępu i, w stosownych przypadkach, korzystania z kont poczty elektronicznej innych użytkowników oraz zmiany lub manipulacji wiadomościami. Merit Automotive zastrzega sobie prawo do wycofania wszystkich komentarzy i uwag, które mogą naruszać poszanowanie godności osoby, które mogą być dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, które mogą naruszać bezpieczeństwo młodzieży lub dzieci oraz porządek lub bezpieczeństwo publiczne, lub komentarze które mogą nie być odpowiednie do publikacji. Natomiast Merit Automotive nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez UŻYTKOWNIKÓW za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi uczestnictwa.

4. OCHRONA DANYCH:

Prywatność użytkownika jest bardzo ważną kwestią dla Merit Automotive. Dane Osobowe będą traktowane zgodnie z zasadami przejrzystości, ograniczenia celu, ograniczenia ilości danych, dokładności, integralności i poufności; z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

4.1 Gromadzenie Danych Osobowych

Merit Automotive gromadzi i przechowuje, zgodnie z ustawodawstwem w zakresie ochrony danych, poszczególne Dane Osobowe od Podmiotów Danych, które mają powiązania z Merit Automotive. Podmiotami danych są między innymi: 

 • pracownicy, dyrektorzy i osoby ubiegające się o pracę (tj. osoby poszukujące pracy w Merit Automotive);  
 • konsultanci zewnętrzni; 
 • dostawcy zewnętrzni;  
 • klienci Merit Automotive.

Rodzaje danych osobowych. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Merit Automotive mogą obejmować następujące rodzaje danych: 

 • dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, płeć);  
 • dane kontaktowe (takie jak numery telefonów, adresy e-mail, adresy pocztowe);
 • inne istotne Dane Osobowe (narodowość, obywatelstwo, stan cywilny, inne dane związane z rodziną);  
 • numery identyfikacyjne nadawane przez władze (numer ubezpieczenia społecznego, identyfikator podatnika, prawo jazdy itp.);  
 • dane związane z zasobami ludzkimi, takie jak czas obecności, szkolenia i kwalifikacje zawodowe, świadczenia, wynagrodzenia itd. 
 • rodzaje otrzymanych usług lub zakupionych produktów;  
 • informacje finansowe i bankowe (w szczególności związane z wynagrodzeniem); 
 • obrazy i dźwięk; oraz  
 • wszelkie inne Dane Osobowe w sposób uzasadniony związane z prowadzeniem działalności Merit Automotive.  

Mogą istnieć przypadki, w których Dane Osobowe przekazane nam przez Podmiot Danych są uważane za poufne, zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie danych.  

Większość przetwarzanych Danych Osobowych to informacje, które świadomie zostały nam przekazane. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach możemy przetwarzać Dane Osobowe świadomie przekazane od osób trzecich.  

Cel przetwarzania Danych Osobowych. Dane Osobowe są przetwarzane głównie w następujących celach: 

 • administracja pracowników i zewnętrznych konsultantów;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi; 
 • zarządzanie listą płac; 
 • księgowość; 
 • zarządzanie dostawcami zewnętrznymi;
 • zarządzanie klientami. 

Merit Automotive zapewnia przetwarzanie wyłącznie Danych Osobowych niezbędnych do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. 

Gromadzenie Danych Osobowych jest uzasadnione, ponieważ dane te są głównie niezbędne do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych prze Merit Automotive i / lub w celu wywiązania się z obowiązków prawnych przez firmę. 

W rzeczywistości przetwarzanie Danych Osobowych przez Merit Automotive jest niezbędne firmie do wykonywania codziennych czynności m.in. zarządzanie pracownikami, świadczenie usług wymaganych przez klientów, komunikacja i zarządzanie stron trzecich i przestrzeganie zobowiązań umownych i prawnych z nimi  

Aktualizacja Danych Osobowych. Merit Automotive dołoży wszelkich starań, aby Dane Osobowe w naszym posiadaniu były zgodne z prawdą. Osoby przekazujące Dane Osobowe są w związku z tym odpowiedzialne za niezwłoczne informowanie Merit Automotive o każdej zmianie ich danych osobowych.

 

4.2 Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków podanych poniżej.  

Ujawnianie Danych Osobowych. Możemy ujawnić Dane Osobowe następującym kategoriom odbiorców:  

 • dostawcy usług zewnętrznych; 
 • profesjonalni doradcy; 
 • władze publiczne i administracje; 
 • klienci Merit Automotive; 
 • spółki powiązane z Merit Automotive. 

Merit Automotive może ujawnić Dane Osobowe w następujących okolicznościach: 

 • w przypadku wniosku prawnego i / lub dochodzenia, gdy w naszej opinii takie ujawnienie jest konieczne, aby zapobiec przestępstwu lub oszustwom, lub aby zastosować się do wszelkich ustaw, przepisów, reguł lub rozporządzeń jakiegokolwiek organu rządowego lub dowolnego porządku każdego sądu właściwość miejscowa;  
 • jeśli zlecimy niektóre lub wszystkie operacje naszej firmy zewnętrznym dostawcom usług, co ma miejsce czasami. W takich przypadkach może być konieczne ujawnienie Danych Osobowych tym usługodawcom. Czasami usługodawcy mogą przetwarzać niektóre Dane Osobowe w imieniu i na polecenie Merit Automotive. Ograniczamy sposób, w jaki ci dostawcy usług mogą uzyskać dostęp do tych danych, ich używać, ujawniać i chronić.  
 • w przypadku transferów biznesowych, gdy ma miejsce sprzedaż lub nabycie spółek, jednostek zależnych lub jednostek biznesowych. W takich transakcjach Dane Osobowe mogą stanowić część przekazanych aktywów biznesowych, ale podlegają ochronie w istniejącym oświadczeniu o ochronie prywatności; 
 • kiedy uważamy, że przekazanie danych jest właściwe lub konieczne do prowadzenia działalności firmy, przestrzegania prawa, egzekwowania lub stosowania naszych zasad i innych umów lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Merit Automotive, naszych pracowników lub innych osób.

W takich okolicznościach Merit Automotive zapewnia ochronę Danych Osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem.  

Przekazywanie Danych Osobowych w ramach grupy Merit Automotive. Będąc globalną firmą działającą na całym świecie, Merit Automotive przetwarza Dane Osobowe w kilku krajach i z różnych źródeł oraz przesyła dane na całym świecie. Merit Automotive udostępnia dane w normalnym toku i zakresie działalności z innymi firmami powiązanymi, a także stronami trzecimi.  

Podmioty danych są informowane, że niektórzy odbiorcy mogą znajdować się poza terytorium Unii Europejskiej oraz w krajach, które nie zapewniają poziomu ochrony równoważnego z poziomem przyznanym w Unii Europejskiej.  

W związku z tym Merit Automotive podjął odpowiednie gwarancje i zawarł niezbędne umowy w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych. Takie umowy mogą być dostarczane na żądanie.  

4.3 Prawa Podmiotów Danych w związku z przetwarzaniem ich Danych Osobowych

Prawa przyznane Podmiotom Danych. Zgodnie z obowiązującym prawem, Podmiotom Danych przyznano następujące prawa w zakresie przetwarzania ich Danych Osobowych: 

 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Merit Automotive; 
 • prawo do aktualizacji lub korekty dowolnych danych osobowych, jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe;  
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z przyczyn związanych z ich sytuacją; 
 • prawo żądania od Merit Automotive usunięcia Danych Osobowych w zakresie, w jakim Dane Osobowe (i) nie są już potrzebne w związku z pierwotnym celem (celami), dla którego zostały zgromadzone, (ii) zgoda została wycofana i nie istnieją żadne inne środki uzasadniające przetwarzanie Danych Osobowych, (iii) Podmiot Danych poddaje przetwarzaniu Danych Osobowych, (iv) Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli okaże się, że takie Dane Osobowe są niedokładne lub niezgodne z prawem, nie jest już potrzebne do celów przetwarzania, lub jeżeli decyzja sądu w sprawie skargi złożonej przez Podmiot Danych będzie w oczekiwaniu;  
 • prawo do przenoszenia danych; 
 • prawo do wycofania zgody udzielonej w ramach niniejszej Polityki Prywatności;  
 • w przypadku sporu między Podmiotem Danych a Merit Automotive w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, który nie został rozwiązany przez strony w sposób polubowny, istnieje prawo do złożenia skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD). Podmioty, które nie mieszkają w Hiszpanii, mogą skontaktować się z lokalnym organem Ochrony Danych. 

Merit Automotive zobowiązuje się odpowiedzieć na indywidualne skargi i pytania dotyczące prywatności, a także zbada i spróbuje rozwiązać wszystkie skargi. Merit Automotive zobowiązuje się do nieodpłatnego rozpatrzenia każdego wniosku Podmiotu Danych w rozsądnym terminie. 

Jak korzystać z takich uprawnień. Podmioty Danych mogą wykonywać wyżej wymienione prawa lub kwestionować zgodność z niniejszą Polityką Prywatności, kontaktując się z Merit Automotive drogą mailową pod następującym adresem: [email protected].  

Merit Automotive dopilnuje, aby kompletne dochodzenie w sprawie wszystkich skarg zostało podjęte i zobowiązuje się przekazywać informacje Podmiotom Danych w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych. W przypadku uznania skargi za uzasadnioną, Merit Automotive niezwłocznie poinformuje Podmiot Danych, że jego skarga została przyjęta i podejmie wszelkie środki w celu odpowiedniego rozwiązania sprawy. W przypadku odrzucenia skargi przez Merit Automotive, Podmiot Danych zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. Jeżeli Podmiot Danych nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Merit Automotive na jego skargę, może on zwrócić się do właściwego sądu lub do AEPD w celu rozwiązania sporu.  

4.4 Zatrzymywanie danych

Merit Automotive zobowiązuje się nie wykorzystywać Danych Osobowych do celów innych niż te, dla których zostały zgromadzone i że takie informacje nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne do realizacji takich celów.

Okresy zatrzymania są w każdym przypadku zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami i proporcjonalne do celów przetwarzania. 

4.5 Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa

Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych przed naruszeniem ich bezpieczeństwa jest dla Merit Automotive najwyższym priorytetem.  

Merit Automotive stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, takie jak ochrona hasłem, szyfrowanie, fizyczne blokady itp. W celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem i charakterem danych osobowych, które mają być chronione.

Dane poufne są przetwarzane z ulepszonymi i szczególnymi środkami 

Dostęp do Danych Osobowych jest dozwolony dla pracowników wyłącznie w celu wykonywania ich obowiązków służbowych, którzy objęci są zobowiązaniem poufności.

4.6 Wewnętrzny program szkoleń i kary za nieprzestrzeganie przepisów

Wszyscy pracownicy Merit Automotive posiadający dostęp do Danych Osobowych otrzymują specjalne programy szkoleniowe w celu poprawy ich praktycznych umiejętności i wiedzy związanej z kwestiami ochrony danych. Programy szkoleniowe z Polityki Prywatności są integralną częścią rozwoju zawodowego w Merit Automotive. 

Wszystkie wytyczne, procedury lub zasady związane z ochroną Danych Osobowych są przesyłane do korporacyjnego intranetu firmy Merit Automotive i są stale dostępne dla każdego pracownika i dostarczane każdemu nowemu pracownikowi. Powiadomienia wewnętrzne mogą być czasami również przesyłane w ramach Grupy Merit Automotive. 

Nieprzestrzeganie niniejszych zasad przez pracowników może być traktowane jako poważne naruszenie zaufania Merit Automotive, które firma pokłada w każdym pracowniku. Nieprzestrzeganie przez pracownika może zatem skutkować sankcjami, takimi jak zawieszenie lub inne środki dyscyplinarne lub środki na mocy prawa pracy, które mogą obejmować zwolnienie z pracy. Nieprzestrzeganie przez pracowników niebędących pracownikami Merit Automotive może skutkować rozwiązaniem odpowiedniej umowy z tym członkiem personelu.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA:

Merit Automotive, samodzielnie lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej na swojej stronie internetowej, a także zawartych w niej elementów (w tym między innymi obrazów, dźwięku, dźwięku, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaki towarowe lub logo, kombinacje kolorów, struktura i konstrukcja, wybór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do działania, dostępu i użytkowania itp.), których właścicielem jest Merit Automotive lub licencjodawcy. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami królewskiego dekretu ustawodawczego 1/1996, z dnia 12 kwietnia, zatwierdzającego tekst jednolity Prawa własności intelektualnej, kopiowanie, rozpowszechnianie i komunikacja publicznej, w tym udostępnianie metod, w całości lub w części Treści na stronie internetowej, w celach komercyjnych, w dowolnym formacie i za pomocą wszelkich środków technicznych bez uprzedniej zgody Merit Automotive są wyraźnie zabronione. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się przestrzegać Praw Własności Intelektualnej i Przemysłowej posiadanych przez Merit Automotive. UŻYTKOWNIK będzie mógł przeglądać elementy strony internetowej, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub jakiejkolwiek innej pomocy fizycznej, o ile jest tylko i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. UŻYTKOWNIK nie może usuwać, zmieniać, pomijać ani manipulować żadnym urządzeniem zabezpieczającym ani systemem bezpieczeństwa, który może być zainstalowany na stronie Merit Automotive.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Merit Automotive w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku m.in. błędów lub pominięć w Treści, niedostępności strony internetowej bądź transmisji wirusów lub szkodliwych programów czy programów o Treści szkodliwej, pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych środków technologicznych, aby ich uniknąć.

7. ZMIANY:

Merit Automotive zastrzega sobie prawo do dokonywania, bez uprzedzenia, wszelkich zmian, które uzna za stosowne na stronie internetowej; prawo do zmiany, usunięcia lub dodania treści, które mogą być zamieszczane za pośrednictwem strony internetowej, jak również formy, w jakiej są one dostępne lub umieszczone na stronie internetowej.

8. ŁĄCZA:

W przypadku, gdy łącza lub hiperłącza do innych stron internetowych są określone na stronie www.merit-automotive.com, Merit Automotive nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami i Treściami. W żadnym wypadku Merit Automotive nie ponosi odpowiedzialności za Treści jakichkolwiek linków należących do zewnętrznej strony internetowej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, zawartości, prawdziwości, ważności i zgodności z prawem jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w którymkolwiek hiperłączu lub innej stronie internetowej. Ponadto umieszczenie tych zewnętrznych łączy na stronie internetowej Merit Automotive nie będzie oznaczać żadnego rodzaju powiązania, fuzji lub uczestnictwa z powiązanymi podmiotami.

9. PRAWO DO WYKLUCZENIA:

Merit Automotive zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do strony internetowej i / lub usług bez uprzedzenia, samodzielnie lub na żądanie osoby trzeciej, tym UŻYTKOWNIKOM, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

10. POSTANOWENIA OGÓLNE:

Merit Automotive będzie uprawniony do ścigania naruszenia niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, a także niewłaściwego korzystania ze strony internetowej, za pomocą wszelkich działań cywilnych i karnych, które mogą być stosowane zgodnie z przepisami prawa.

11. ZMIANA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I OKRESÓW TRWANIA:

Merit Automotive może w każdej chwili zmienić niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, które zostały odpowiednio opublikowane i zmienione. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania będą obowiązywały do ​​czasu ich modyfikacji przez nowe, odpowiednio opublikowane.

12. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA:

Relacje między Merit Automotive i UŻYTKOWNIKIEM będą regulowane obowiązującym prawem hiszpańskim, a wszelkie spory będą przedkładane sądom i trybunałom miasta Barcelona.